مرحله سوم : جوش

بعد از خم کاری نوبت به جوش کاری می رسد تا قطعات خم شده به هم کلاف شوند . ابزار های زیاذی برای حوش کاری وجود دارد که باتوجه حنس قطعات استفاده میشود. Co2 آرگون , نقطه جوش و پیچ حوش در ساخت جعبه اتش نشانی به کار گرفته میشود . نوع جوش باتوجه ظرافت و مقاومت قطعه مورد نظر برای کلاف کردن آن استفاده میشود

ارسال یک پیام

Create your account