مرحله دوم : پرداخت

قطعات پس از تزریق به علت تراکم زیاذ مولکولی دارای زائده و پلیسه هستند . در این مرحله ابتدا به وسیله ی نوار سنباده دور تا دور قطعه به طور یکنواخت پلیسه گیری می شودو سپس نمای قطعه توسط فرچه و گیلانس آغشته شده به صابون پرداخت میشود .

ارسال یک پیام

Create your account